top of page

Vår Användarpolicy (& GDPR)

Allmänna villkor

Allmänna villkor

(Gäller från 2018-05-14. *GDPR ersätter PuL -personuppgiftslagen)

1. Allmänt

 1. Dessa Allmänna Villkor gäller mellan "Användare" och Enkelbiljettkreta.se Kallad ”Enkelbiljett” och/eller "Kretabloggen".

 2. Enkelbiljetts "Policy om Personuppgifter och Cookies" samt Begreppsbestämningarna listade längst ner i dessa Allmänna Villkor utgör en integrerad del av dessa Allmänna Villkor mellan Enkelbiljett och Användaren.

 3. Enkelbiljett erbjuder länkar, tips och råd (Tjänster) via Webbplatsen.
  Tjänsterna syftar till att ge Användarna möjlighet att söka information kring relaterade tjänster och/eller leverantörer av inläggets tema och syfte.

 4. Tjänsterna tillhandahålls antingen direkt av Enkelbiljett, eller Enkelbiljett Supporters, eller dess underleverantör. Innehållet och utformningen av Tjänsterna kan komma att utökas eller minskas i framtiden. Via Webbplatsen lämnas löpande information om exakt innehåll och utformning av de aktuella Tjänsterna.

 5. Enkelbiljett levererar Tjänsterna i enlighet med vad som vid var tid anges på Webbplatsen. Användaren svarar själv för den utrustning som vid var tid behövs för att kunna ta del av Tjänsterna (t.ex. Internetuppkoppling, dator och e-post m.m.).

 6. Vanligtvis är Tjänsterna tillgängliga dygnet runt. Åtgärdande av eventuella fel utförs dock endast under normal kontorstid styrda av leverantör(er) av tjänst.

 7. Användaren kan när som helst avsluta sitt Konto på Webbplatsen och välja att sluta använda Tjänsterna.

 8. Utan föregående underrättelse till Användaren har Enkelbiljett rätt att förändra Tjänster eller förändra delar av Tjänster.

 

2. Support

 1. Enkelbiljett tillhandahåller en support som i skälig omfattning under normal kontorstid kan bistå Användaren vid frågor eller problem som uppstår avseende användningen av Tjänsterna. Aktuella kontaktuppgifter till supporten finns publicerade på Webbplatsen. Enkelbiljett tar dock inget som helst ansvar för fel och Användaren har inte någon rätt till ersättning eller annan påföljd vid fel. Enkelbiljett anstränger sig dock för att information om Tjänsterna ska vara så korrekta som möjligt.

 2. Om Användaren upptäcker fel eller störningar i Tjänsterna ska Användaren skyndsamt meddela detta till Enkelbiljett (skriftligt).

 

3. Konton

 1. I de fall Användaren skapar ett Konto med tillhörande inloggningsuppgifter på Enkelbiljettkreta.se Webbplats, ska Användaren välja ett unikt, konfidentiellt och personligt lösenord som tillsammans med användarnamnet ger tillgång till Kontot.
  Rätten till Kontot får aldrig överlåtas.

 2. Det är Användarens ansvar att hantera lösenord, användaruppgifter och annan viktig information från Enkelbiljett så säkert att dessa inte kan hamna i orätta händer eller kan komma att missbrukas på annat sätt.

 3. Det är Användarens ansvar att inte lämna datorn utan uppsikt under den tid då Användaren är inloggad på Kontot samt i övrigt iaktta särskild försiktighet rörande hanteringen av lösenordet.

 4. Det är Användarens ansvar att omedelbart byta lösenord på Kontot om det finns misstanke om att någon annan fått kännedom om det.

 5. Enkelbiljett har rätt, men ingen skyldighet, att spärra Konton och därmed Användarens tillgång till detsamma om Enkelbiljett misstänker att obehörig har fått, eller kan komma att få, tillgång till Användarens lösenord till Kontot.

 6. Enkelbiljett har rätt, men ingen skyldighet, att spärra Konton och därmed Användarens tillgång till detsamma om Enkelbiljett misstänker att Användaren åsidosätter Allmänna Villkoren eller andra instruktioner utfärdade av Enkelbiljett.

 7. Användaren ansvarar för innehållet i samtliga kommentarer som görs, och allt Underlag som sprids, via Användarens Konton.

 

4. Immateriella Rättigheter

 1. Samtliga immateriella rättigheter så som exempelvis varumärkesrättsligt skydd och upphovsrättsligt skydd m.m. för Tjänsterna, eventuellt innehåll däri och Webbplatsen tillkommer Enkelbiljett och skyddas av tillämplig lagstiftning. Detta gäller även resultat av arbete som Enkelbiljett eventuellt kan komma att utföra åt Användaren.

 

5. Användarens Användning av Tjänsterna och Ansvar

 1. Användaren är skyldig att följa gällande lagar, regler och Enkelbiljett anvisningar och allmänt accepterade etiska och moraliska värderingar vid användning av Tjänsterna.

 2. Användaren får inte använda Tjänsterna så att Enkelbiljett eller annan drabbas av olägenhet eller skada. Om Användaren får kännedom om att Tjänsterna används i strid med Allmänna Villkoren ska Användaren om möjligt se till att sådan användning omedelbart upphör och skyndsamt informera Enkelbiljett om överträdelsen.

 3. Användaren är i förhållande till Enkelbiljett och Arbetsgivare ensamt ansvarig för all Information som Användaren sprider och kommunicerar genom användning av Tjänsterna eller som sprids med användning av Användarens Konto.

 4. Användaren åtar sig särskilt att inte kommunicera eller publicera Information som kan vara kränkande, väcka förargelse, anses göra intrång i annans rätt (t.ex. upphovsrätt, varumärkesrätt eller annan immaterialrätt), uppmana till brott eller innehålla material som strider mot gällande lagstiftning (exempelvis rörande diskriminering eller hets mot folkgrupp). Vid av Användaren spridning av spam och s.k. trollning kan Enkelbiljett avsluta Användarens konto utan varning.

 5. Användaren ansvarar för att dennes användning av Tjänsterna inte kränker Enkelbiljett eller tredje mans upphovsrätt eller annan immateriell rättighet.

 6. Användaren ska hålla Enkelbiljett skadeslös från alla krav som är en direkt eller indirekt följd av aktivitet via Användarens Konto (inklusive kommentarer och länkar m.m.) som riktas mot Enkelbiljett från tredje man (t.ex. om Användaren, eller någon som agerar Användarens uppdrag, orsakar Enkelbiljett eller annan person/användare skada), och Användaren ska hålla Enkelbiljett skadeslöst för den skada som Enkelbiljett kan komma att hållas ansvarig för.

 7. Enkelbiljett förbehåller sig rätten att utan kompensation och utan förvarning fritt plocka bort kommentarer och länkar som Enkelbiljett anser innehålla olämpligt material, vara stötande, och/eller bryter mot Allmänna Villkoren, svensk lag och/eller innebär intrång i annans immateriella rättighet.

 8. Vid missbruk enligt ovan förbehåller sig Enkelbiljett rätten att säga upp Allmänna Villkoren till omedelbart upphörande och stänga av Användarens tillgång till konto och bloggen utan att Enkelbiljett blir återbetalnings- eller ersättningsskyldig gentemot Användaren.

 9. Om det kommer till Användarens kännedom att annan Användare eller någon genom sitt användande av Tjänsterna eller Webbplatsen bryter mot svensk lag, Enkelbiljett Allmänna Villkor eller annat avtal ska Användaren snarast kontakta Enkelbiljett.

 

6. Enkelbiljetts Ansvar

 1. Enkelbiljett ansvarar inte för innehåll i länkar eller Banners som Användare i kommentarer publicerar på Webbplatsen.

 2. Användaren är medveten om och accepterar att Tjänsternas kvalitet är beroende, och påverkas, av leverantörerna av tjänsterna.

 3. Det ankommer således på Användaren att kontrollera att länkarna/inläggen.

 4. Användaren förstår att Enkelbiljett inte kan utesluta att störningar, avbrott, förseningar, planerade driftsstopp för underhåll, haverier avseende online-tjänsterna eller andra problem som kan förekomma och/eller uppstå i driften och därmed i Tjänsterna. Enkelbiljett garanterar inte, och tar inte något ansvar för, att någon viss upp-tid ska föreligga för Tjänsterna.

 5. Användaren har aldrig rätt till någon kompensation till följd av fel eller brister i Tjänsterna och inte heller på någon annan grund med anledning av användning av Tjänsterna.

 6. I samband med förmedling av Tjänsterna ansvarar inte Enkelbiljett för eventuella intrång i annans immaterialrätt.

 7. Enkelbiljett ansvar ska under alla omständigheter vara beloppsmässigt begränsat till 0,5 prisbasbelopp och till rena sakskador. Enkelbiljett ska inte vara ersättningsskyldig för Användaren eller annans förlust eller skada oavsett hur detta krav uppstått.

 8. Enkelbiljett ansvarar inte i något fall för indirekta förluster, skador eller följdskador såsom utebliven vinst, besparing, uteblivna avtal och inte heller för förlust av data.

 

7. Force Majure

 1. Enkelbiljett ansvarar inte på något sätt för förlust, skada eller annan olägenhet som uppstår på grund av omständigheter som Enkelbiljett inte rimligen kunnat kontrollera. Denna ansvarsfrihet inkluderar men är inte begränsad till krig, brand, explosion, översvämning, väderomständigheter, nätens kvalitet, störningar i tele- och datakommunikationer, dataprestanda, driften hos Internetleverantörer, tredje mans servrar, arbetskonflikter samt myndighetsingripande.

 

8. Uppsägning

 1. Enkelbiljett har alltid rätt att omedelbart och utan föregående uppsägningstid säga upp Allmänna Villkoren till omedelbart upphörande och upphöra med tillhandahållandet av Tjänsterna.

 2. Användaren har alltid rätt att när som helst sluta använda Tjänsterna och avsluta sitt Konto.

 

9. Ändringar av Villkoren

 1. Enkelbiljett har rätt att när som helst ändra dessa Allmänna Villkor.

 2. Om Användaren använder sitt Konto hos Enkelbiljett efter det att sådana ändringar i Allmänna Villkoren (enligt punkt 9.1 ovan) trätt i kraft blir Användaren bunden av de nya villkoren. Det åligger Användaren att hålla sig uppdaterad om gällande Allmänna Villkor vid inloggning på Kontot och vid användning av Tjänsterna.

 3. Om Användaren avslutar sitt Konto i anledning av att Enkelbiljett ändrar de Allmänna Villkoren (enligt punkt 9.1 ovan) anses ändringens ikraftträdande vara uppsägningsdatum.

 

10. Tillämplig lag och Tvist

 1. Allmänna Villkoren ska tillämpas och tolkas i enlighet med svensk lag utan hänsyn till dess regler om lagval.

 2. Tvist i anledning av Allmänna Villkoren ska avgöras av Stockholms tingsrätt i första instans.

 

Begreppsbestämningar

Dessa Begreppsbestämningar utgör en integrerad del av Enkelbiljett Allmänna Villkor mellan Enkelbiljett och Användaren. När nedanstående fetstilta begrepp anges med versal begynnelsebokstav ska de, oavsett om de används i bestämd eller obestämd form, i plural eller singular, ha nedanstående innebörd.

Användare - Samtliga privatpersoner som besöker Enkelbiljett Webbplats (inklusive, men inte begränsat till, användare som använder Webbplatsen utan registrerat användarkonto).

Allmänna Villkor - Avser Enkelbiljett "Allmänna villkor" tillsammans med Enkelbiljett Policy om Personuppgifter och Cookies samt dessa Begreppsbestämningar.

Information - Avser information som Användaren förser Enkelbiljett med t.ex. uppgifter i inlägg, via Information inkluderar såväl text, bild, ljud, data, video som länkar.

Konto - Det inloggningskonto som Användaren skapar då denne loggar in på Webbplatsen.

Underlag - Det material, inklusive men inte begränsat till texter, bilder och filmer, som Användare publicerar på Webbplatsen.

Let´s GO Crete / Enkelbiljettkreta.se (Enkelbiljett) / Kretabloggen.

Supporters - De företag som annonserar via webbplatsen Enkelbiljett.

Tjänsterna - Hela eller delar av de Tjänster som Enkelbiljett från tid till annan erbjuder sina Användare t ex via inlägg, i andra och tredje -hands information. Enkelbiljett i sig är inte leverantör av tjänster utan agerar endast förmedlare av dessa via inläggen på bloggen.

Det är företagen bakom erbjudanden av tjänster/produkter som ansvarar för att beskrivning och utförande är korrekt.

Upp-tid - Den tid som Tjänsterna finns tillgängliga för Användare.

Webbplatsen – https://www.enkelbiljettkreta.se/

Cookies

Vår webbplats innehåller så kallade cookies. En cookie är en liten datafil som webbplatsen sparar i din dator.

Cookies lagras tillfälligt i din dator.

Vi använder sessionscookies och sessions-ID för att du ska kunna göra olika typer av sökningar i våra databaser. Cookien sparas inte av din dator utan finns bara tills du stänger webbläsaren. Denna typ av cookie används enbart för att kommunikationen mellan din dator och vår server ska fungera. Den ger oss ingen information om dig som användare.

Du kan stänga av cookien

Om du inte accepterar användningen av cookies kan du ändra inställningen i din webbläsare så att den inte tillåter cookies. Men då kan du heller inte använda de tjänster som kräver inloggning.

Webbläsare

Webbplatsen stöds av följande:

För iOS - Safari, Windows - Chrome, Android - Chrome eller Firefox Focus.

Fullständig funktionalitet upprätthålls i aktuell samt föregående upplösning om 1920x1080 (HD) och 1024x940.

Med fullständig funktionalitet avses komplett och korrekt design, funktion och tillgänglighet enligt specifikation/avsikt och vad som kan anses rimligt. I de fall de tekniker som används inte stöds fullt ut i alla webbläsare, erhålls funktionsmässigt likvärdigt gränssnitt.

Enkelbiljett tillhandahåller inget officiellt stöd till webbläsare eller komponenter däri som ej längre stöds av tillverkaren, inte rekommenderas av tillverkaren, som inte kontinuerligt uppdateras med rekommenderade uppdateringar eller som är äldre än 6 år.

Om Enkelbiljett inte fungerar med ovanstående webbläsare kan det bero på att Cookies inte är påslagna, de behöver då aktiveras för att sidan ska fungera som avsett.

Javascript

Vissa av tjänsterna på Webbplatsen kräver JavaScript.

Färger och upplösning

Om du ändrar till väldigt stor text så kan det hända att inte hela webbplatsen syns samtidigt på skärmen.

Följande rekommendationer för Enkelbiljett är: 1024+ (Laptop och skärmar), 1023 - 768 (Ipad), 767 - 320 (Mobiltelefon).

 

 

Integritetspolicy

(Gäller från 2018-05-14)

Syftet med Enkelbiljett är att möjliggöra för Användaren att ta del av en samlingspunkt för likasinnade till Kreta och Grekland som nation där man delar tankar, åsikter och annan info kring olika platser, service, produkter och tjänster som läggs upp på bloggen.

Personuppgifter som behandlas av Enkelbiljett består till exempel av namn, kontaktuppgifter som tillhandahålls av användaren i samband med registrering av ett konto.

Tveka inte att kontakta Enkelbiljett om du har några frågor beträffande våra Supporters. Vi säljer inte användarinfo vidare.

Användare kan när som helst kontakta Enkelbiljett för att utöva sin rätt att få tillgång till, korrigera eller radera personuppgifter eller för att begränsa behandlingen som gäller konto för Användare, eller för att invända mot behandlingen, samt för att utöva sin rätt till dataportering. Vidare har Användare rätt att registrera ett klagomål hos datainspektionen beträffande Enkelbiljett behandling av deras personuppgifter. Hur ni går till väga kring en ev. personuppgiftsincident ber vi er vända er till datainspektionens sida på:

https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/anmala-personuppgiftsincident/

2018-07-25

Ansvarig redaktör
Roberto Bååth
robertobaath(at)gmail.com

COOKIES
Integritetspolicy
bottom of page